Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden van de firma Xwift bv, hieronder genoemd “de vervoerder”.

1. De facturen zijn betaalbaar te Nazareth, contant, netto en zonder korting op het adres van de vestigingsplaats van de vervoerder, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

2. De vervoerder is enkel gebonden aan overeenstemmende uitvoering van elke opdracht mits voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging harerzijds. Per laad- en losadres is steeds 15, 30 of 45 minuten inbegrepen naargelang het type wagen tenzij anders schriftelijk vermeld.

3. De opdrachtgever en de vervoerder dienen zich te gedragen naar de normen van ‘redelijkheid’ en ‘billijkheid’. Iedere vorm van onredelijkheid of onbillijkheid zal leiden tot het onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling in voege treden van artikels 8 en 9, onverminderd het feit of de facturen nu wel of niet vervallen zouden zijn evenals dat de onredelijke of onbillijke klacht, opmerking of elk ander geschil van dien aard als van nul en gene waarde zal worden beschouwd, onverminderd het feit dat de voorwaarden van artikel 6 gerespecteerd zouden zijn.

4. De vervoerder poogt haar opdrachten overeenstemmend en in goede orde uit te voeren. In geval van overmacht (stakingen, oproer, blokkades, extreme weersomstandigheden, autopech en alle andere omstandigheden waarvoor de vervoerder niet verantwoordelijk kan worden geacht), ontslaat dit de vervoerder van elk gevolg van schadebeding voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten. De opdrachtgever zal evenwel onverwijld, indien de situatie het toelaat op de hoogte gesteld worden van enige vertraging in uitvoering. Deze laatste voorwaarde zal beschouwd worden als ‘goodwill’ en kan geenszins als bindend voorgesteld worden.

5. De vervoerder zal de opdrachten laten verlopen onder de bepalingen van de CMR-conventie en hier ook de wettelijke verzekering voor dragen. De vervoerder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige gevolgschade.

6. De opdrachtgever of haar broodheer dient zelf in te staan voor een eventuele bijkomende verzekering indien de standaard CMR-verzekering onvoldoende zou blijken.

7. De vervoerder staat in voor laden en lossen (tenzij anders vermeld bij de bestelling).

8. Verplichtingen hoofddeelnemers van ADR-transporten

   A. Afzender
     • Nakijken of de goederen geklasseerd zijn en vervoerd mogen worden.
     • De vervoerder op een traceerbare wijze voorzien van informatie, data en de vereiste vervoers- en begeleidende documenten.
     • Alleen colli/tanks gebruiken die goedgekeurd en geschikt zijn, en voorzien zijn van de vereiste merktekens.
     • Voorwaarden van de verzendingswijze en -beperkingen naleven.
     • Ervoor zorgen dat zelfs lege, ongereinigde, niet ontgaste tanks voorzien zijn van de gepaste signalisatie/merktekens en dat deze tanks even lekdicht zijn.

   B. Bestemmeling
     • Mag de in ontvangstname van de goederen niet uitstellen zonder dwingende redenen, en moet na lossing nakijken of de voor hem relevante voorschriften nageleefd worden.
     • Indien bij een container een inbreuk vastgesteld werd, mag hij deze pas terugsturen naar de vervoerder nadat deze verholpen werd.

   C. Belader
     • Mag enkel die gevaarlijke goederen aan de vervoerder overhandigen die volgens het ADR toegelaten zijn tot het vervoer.
     • Wanneer hij verpakte gevaarlijke goederen of lege ongereinigde verpakkingen overhandigt voor vervoer, moet hij nakijken of de verpakking beschadigd is.
       Hij mag geen verpakkingen, colli of lege ongereinigde verpakkingen overhandigen waarvan de verpakking beschadigd is.
     • Moet de speciale voorschriften betreffende het laden en de behandeling naleven.
     • Moet na het laden voldoen aan de voorschriften betreffende de grote etiketten, de merktekens en de oranje schilden volgens hoofdstuk 5.3.

9. Iedere klacht dient overgemaakt te worden per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs en met geldige en duidelijk omschreven reden aan de vestigingsplaats van de vervoerder binnen de 8 dagen na factuurdatum. Dit op straffe van verval en niet ontvankelijkheid van enige klacht na de gestelde termijn en zonder geldige reden zoals eveneens bepaald in artikel 3.

10. Iedere klacht betreffende de overeenstemming van de levering dient per aangetekend schrijven gemeld te worden aan het adres van de vervoerder binnen de 48 (achtenveertig) uur na de voorziene leveringsdatum of –tijd. Alle klachten gesteld na deze termijn worden als van nul en gene waarde beschouwd.

11. Bij niet betaling op de vervaldag zal het bedrag van de onbetaalde factuur van rechtswege verhoogd worden met 15% en dit met een minimum van 125.00 euro en een maximum van 1860.00 euro bij wijze van schadebeding en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist.

12. Elke vervallen en onbetaalde factuur brengt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verhoging met zich mee van 12% per jaar aan nalatigheidsintresten. Deze intrest staat volledig los van het bepaalde schadebeding vermeld in artikel 8.

13. Indien 1 factuur onbetaald zal blijven op haar vervaldag, brengt dit mee dat alle lopende facturen, al dan niet vervallen, van rechtswege opeisbaar zullen worden gesteld en dat deze onmiddellijk betaalbaar worden gesteld. Dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en met artikels 8 en 9 van deze overeenkomsten van toepassing op de nog niet vervallen facturen.

14. Niet beschikbaarheid van de vervoerder jegens de opdrachtgever of haar broodheer om welke reden dan ook geeft geen aanleiding tot enige schadevergoeding ook al zou deze clausule of een gelijkaardig beding deel uitmaken van de voorwaarden van de opdrachtgever.

15. Reeds bevestigde opdrachten, die laattijdig worden geannuleerd, vb. wanneer de vervoerder reeds vertrokken is, houden automatisch en zonder verdere ingebrekestelling een annulatiekost in van 50% van de forfaitaire transportkost (afhankelijk van het type wagen) wanneer de opdracht 1 tot 2 uren voor aanvang wordt geannuleerd. Wanneer de opdracht minder dan 1 uur voor aanvang wordt geannuleerd wordt een annulatiekost van 100% van de forfaitaire transportkost verrekend. Indien de reeds gepresteerde kilometers het forfaitaire bedrag overstijgen zal niet het forfait worden aangerekend maar wel de eigenlijke transportkost voor deze uitgevoerde prestaties.

16. Op onze facturen is een dieseltoeslag van toepassing. Per stijging of daling van de maximum dieselprijs, berekend vanaf 1.92 €/liter, met 1 cent per liter komt er een prijssupplement of prijsdaling van 0.25% op de factuur. De dieseltoeslag kan echter nooit negatief zijn. Indien de officiële dieselprijs aan de pomp lager is dan 1.92 €/liter bedraagt de toeslag 0%. 

17. De verkoopsvoorwaarden van de vervoerder primeren ten allen tijde op die van de opdrachtgever en/of haar broodheer ook indien er andere voorwaarden zouden zijn overeengekomen.

18. De rechtbanken van Gent zijn bevoegd voor alle vorderingen en eventuele betwistingen.Door verder te surfen op onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.